Newsletter

Návštěvní řád

Obchodní centrum Novodvorská Plaza
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vážení návštěvníci, vítáme Vás v Obchodním centru Novodvorská Plaza (dále jen Centrum). K dosažení příjemného prostředí v Centru a
tím i Vaší spokojenosti Vás žádáme, abyste dodržovali právní předpisy ČR a pravidla zde zmíněná.
K zajištění bezpečného a klidného prostředí v Centru a pro chvíle zde strávené napomáhá tento návštěvní řád a jeho prostřednictvím
také bezpečností služba.
2. VEDENÍM CENTRA JE ZAKÁZÁNO
2.1. Veškerá jednání, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR a s principy dobrých mravů.
2.2. Dožadovat se peněž nebo jiných příspěvků či darů, provádět jakékoliv obchodní, organizační či jiné obdobné aktivity bez předchozího
písemného souhlasu vedení Centra.
2.3. Rušení veřejného pořádku např. hlasitými a rušivými projevy, používání fyzické síly, veškerých výrazů a gest hanobících rasu, náboženství,
etnikum, projevy s výrazným sexuálním podtextem či jiné projevy, v jejichž důsledku by mohlo dojít k výtržnostem, nebo by se mohly dotknout
ostatních přítomných osob, nebo narušovat klid v Centru.
2.4. Používat hlasité a rušivé projevy, pouštět magnetofonové či obdobné přístroje. Rušit nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky svým
oblečením, zápachem atd.
2.5. Nepovolené shromažďování osob v Centru.
2.6. Pořizování obrazových nebo jiných záznamů bez předchozího písemného souhlasu vedení Centra.
2.7. Vnášet střelné nebo jiné zbraně do veškerých prostor Centra (výjimku tvoří příslušníci orgánů činných v trestním řízení, členové ostatních
ozbrojených složek státu a osoby ozbrojené s písemným povolením vedení Centra).
2.8. Znehodnocovat, poškozovat, ničit majetek Centra nebo majetek umístěný v prostorách Centra, zvláště pak bezpečnostní a protipožární
zařízení. Při způsobení škody na zařízení bude na původci vymáhána finanční náhrada za uvedení zařízení do původního stavu.
2.9. Vstupovat do prostor Centra osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek a požívání nebo šíření omamných a
psychotropních látek.
2.10. Kouření a konzumace potravin a nápojů, mimo prostor k tomu vyhrazených.
2.11. Odhazovat a odkládat cokoliv mimo odpadkové koše nebo z nich cokoliv vyndávat.
2.12. Vstup do Centra se zvířaty, s výjimkou vodících psů nevidomých občanů (netýká se zvířat nesených v náručí).
2.13. Vstup osobám mladším 10 let bez doprovodu zletilé osoby.
2.14. V prostorách Centra ležet, spát, sedět na zábradlí, schodech, odpadkových koších a dalších místech, která nejsou určená k sezení, jiné než
běžné umývání se na toaletách.
2.15. Běhat, jezdit na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžkách nebo kole či jiných prostředcích a taktéž vstupovat s kolem do Centra (kolo
lze vést společnými prostory přízemí Centra pouze výjimečně na základě rozhodnutí bezpečnostní služby).
2.16. Terasa před hlavním vchodem do Centra se pravidelně během dne uklízí mokrou cestou a chemickými prostředky. Z bezpečnostních a
hygienických důvodů není na terase povoleno sedět, ležet apod.
2.17. Uvazovat cokoliv (zvířata, kola apod.) do meziprostorů vchodů do Centra a jinde v Centru.
VLASTNÍK CENTRA NEBO JEHO BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA MÁ PRÁVO ZAKÁZAT
PŘÍSTUP KOMUKOLIV, KDO PORUŠÍ TATO PRAVIDLA NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

S pozdravem a přáním příjemně strávených chvil v OC Novodvorská Plaza.
Jakub Vychodil
ŘEDITEL OC NOVODVORSKÁ PLAZA

***

Obchodní centrum Novodvorská Plaza
PROVOZNÍ ŘÁD PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ

(dále jen Provozní řád)
1. Poloha podzemního parkoviště
Parkoviště pro návštěvníky se nachází v prvním podzemním podlaží Obchodního centra Novodvorská Plaza (dále jen Centrum).
2. Pravidla pro využívání podzemního parkoviště Centra:
2.1. Na všech parkovacích plochách platí ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách zákonů spolu s vyhláškou č. 30/2001 Sb.
2.2. Podzemní parkoviště Centra není hlídané.
2.3. Všechny osoby pohybující se v prostoru parkoviště jsou povinny dodržovat Požární řád podzemního parkoviště.
2.4. Řidiči parkujících vozidel jsou povinni při vjezdu na parkoviště Centra, při odstavení vozidla a i při výjezdu respektovat tento Provozní řád, pokyny vlastníka Centra a obsluhy parkoviště. Obsluha je určena a oprávněna na plochách celého parkoviště regulovat dopravu vjíždějících a vyjíždějících vozidel.
2.5. Parkoviště smí být využito pouze k příjezdu a zaparkování vozidel návštěvníků, popřípadě vozidel smluvních partnerů Centra k uložení nakupovaného zboží, k nastoupení osob do parkujících vozidel a k odjezdu těchto vozidel.
2.6. Další, zejména speciální vozidla (např. odtahová, vybavená nakládacími mechanismy, reklamní atd.) mohou na toto parkoviště vjíždět pouze po nahlášení obsluze Centra a to osobně na „Operačním středisku“ Centra, které se nachází v přízemí centra vedle zásobovací rampy (o poloze tohoto střediska vás mohou informovat strážci bezpečnostní služby
Centra), a to na základě písemného povolení vedení Centra či bezpečnostní služby Centra.
2.7. Za chybné Parkování bude obsluhou parkoviště považováno (i krátkodobé) odstavení vozidla nad vodorovným značením, parkování v rozporu se svislým dopravním značením parkování na přechodech, ve vjezdech, výjezdech, místech pravomocně označených (i přenosným značením) nebo na vyhrazených plochách (k vyhrazeným plochám náleží parkovací místa vyhrazená pro vozidla invalidních spoluobčanů). Vozidly invalidů (tělesně postižených) jsou pro účely tohoto Provozního řádu podzemního parkoviště rozuměna pouze vozidla označená v souladu s Vyhláškou č. 30/2001 Sb. – viz. bod 2.1. tohoto Provozního řádu podzemního parkoviště. Výjimky z tohoto ustanovení nejsou ve Vyhlášce uvedeny.
2.8. Vozidlům je povoleno zajíždět výhradně do prostor (ploch) vymezených vodorovným značením, nepovoluje se parkování nad vodorovným značením, na přechodech nebo na místech nevyznačených.
2.9. Do prostor podzemního parkoviště je zakázán vjezd vozidlům s pohonem LPG.
2.10. Rychlost automobilů po celé ploše parkoviště nesmí přesáhnout 20 km/hod.
3. V prostorách podzemního parkoviště Centra je zakázáno:
3.1. Kouřit a používat otevřený oheň.
3.2. Vjezd a parkování vozidel s plynový pohon.
3.3. Dělat údržbu a opravy vozidel, včetně doplňování provozních tekutin.
3.4. Čistit vnitřek vozidel, vysypávat a odhazovat nedopalky cigaret, oklepávat bláto z vozidel a jakékoliv další znečišťování parkovacích ploch.
3.5. Mýt nebo čistit karosérie a motory parkujících vozidel.
3.6. Fotografovat, filmovat nebo pořizovat videozáznamy.
3.7. Provozovat cvičné jízdy autoškol.
3.8. Dále je na parkovišti i z bezpečnostních důvodů zakázáno:
 Pohybovat se po parkovišti podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek snižujících pozornost.
 Setrvávání osob v zaparkovaných vozidlech na zbytečně nutnou dobu. Obsluha je, uzná-li to za vhodné, oprávněna od těchto osob požadovat vysvětlení.
 Jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či na jiných prostředcích (např. motorkách).
 Nechat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka, náhubku).
3.9. Provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej bez písemného povolení schváleného vedením Centra, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického,  shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí bez písemného souhlasu vedení Centra, dále se na parkovišti zakazuje umisťování letáků, transparentů, hesel, výzev apod. a to i připevněných na karoserie parkujících vozidel.
3.10. Žebrat, provádět jakékoliv taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké produkce, provozovat jakékoliv další zábavné aktivity, včetně sázek, loterii nebo hazardních her.
3.11. Poškozovat zařízení vlastníka Centra instalovaná na parkovišti.
3.12. Parkovat mimo otevírací dobu parkoviště (mimo vozidel s písemným souhlasem vedení Centra).
3.13. Prostory garáží nesmí být znečištěny a při úniku hořlavé kapaliny platí povinnost pro všechny fyzické osoby ihned hořlavou kapalinu sanovat za pomoci obsluhy garáží, případně ostrahy objektu.
3.14. Vozidla překážející provozu na podzemním parkovišti nebo vozidla v rozporu s tímto Provozním řádem podzemního parkoviště budou na náklady majitelů těchto vozidel odtažena z prostor podzemního parkoviště Centra.
4. Evakuace Při vyhlášení evakuace jsou všechny osoby přítomné na parkovišti, včetně řidičů parkujících vozidel, povinny postupovat dle zveřejněné
Požární poplachové směrnice, podřídit příkazům zásahových (respektive bezpečnostních) sborů, vedení Centra a jeho bezpečnostní služby.
5. Otevírací doba podzemního parkoviště pro veřejnost:
Otevírací doba podzemního parkoviště je vedením Centra určena takto:
NE – ČT: 7:50 – 23:00 – pro příjezd i odjezd vozidel 23:00 – 1:00 – pouze odjezd vozidel
PÁ – SO: 7:50 – 23:00 – pro příjezd i odjezd vozidel 23:00 – 1:30 – pouze odjezd vozidel
6. Závěrečná ustanovení:
6.1. Dílčí neplatnost některých ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
6.2. Protizákonné jednání vůči uživatelům podzemního parkoviště Centra řeší na základě oznámení postižených, prostřednictvím vedení Centra či bezpečnostní služby Centra, Policie ČR a ostatní orgány činné v trestním řízení.
6.3. Na podzemním parkovišti zároveň platí Návštěvní řád Centra.
6.4. Tento Provozní řád podzemního parkoviště Centra nabývá účinnosti dne 15.6.2010.

Jakub Vychodil
ŘEDITEL OC NOVODVORSKÁ PLAZA
Pozn.: Vedení Centra si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto Provozního řádu.

#JustAsk

Odpovíme
během hodiny
na našem facebooku

Položte vaši otázku
Otevírací doba

Otevírací doba nákupní galerie
denně od 9 do 21 hodin

Telefon : +420 225 437 100
> Kontaktujte nás

Top